پرش به محتوا

پژوهشکده فناوری های نرم دانشگاه تهران

 

بشر به فناوری های نرم  برای شناسایی ، روند و چالش های انسانی احتیاج دارد و آنها را بصورت رایانه ای حل می کند ودیدگاه ها را در ذیل مشاهده می کنید.

 

گروه های پژوهشی پژوهشکده

گروه فناوری های بین المللی

پژوهشکده فناوری های نرم دانشگاه تهران

گروه رسانه و مطالعات اجتماعی

پژوهشکده فناوری های نرم دانشگاه تهران

گروه علوم داده و فناوری رایانشی

پژوهشکده فناوری های نرم دانشگاه تهران

گروه آینده پژوهی

پژوهشکده فناوری های نرم دانشگاه تهران

گروه مطالعات منطقه ای

پژوهشکده فناوری های نرم دانشگاه تهران

پژوهشکده فناوری های نرم

تامین و بومی سازی پشتوانه علمی و پژوهش مورد نیاز سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و بویژه برای توسعه فناوری‌های نرم درکشور.

گسترش مرزهای دانش و توسعه فناوری های پیشرفته در زمینه‌های مرتبط و ارتقاء و تحکیم موقعیت علمی و فناوری كشور در زمینه‌های فوق در سطح جهانی و مشاركت در فرآوری، انتقال، توزیع، بکارگیری دانش ملی.

تامین نیازهای پژوهشی و مطالعاتی و مشاركت در فعالیت های مطالعاتی و سیاست‌گذاری و برنامه ریزی كلیه نهادها و موسسات دولتی و خصوصی با استفاده از فناوری‌های نرم در حوزه‌های تولیدی، زیربنایی، اقتصادكلان، اداری، نظارت و ارزشیابی، امور قضایی، خوشه های صنعتی، تکنولوژی، نوآوری و سازماندهی بخش‌های خصوصی و پیمانکارهای فرعی.